Házirendünk

 

A házirend rögzíti a gyerekek  jogait, kötelességeit,valamint a napköziotthonunk munkarendjét.

 A házirendben meghatározott szabályok, előírások kizárólag arra az időszakra vonatkoznak, amikor a gyermek a napközi felügyelete alatt áll.A házirend betartása és betartatása a napközi  minden napközisének, valamint azok szüleinek és dolgozójának joga és kötelessége. Szabályai a napközink  és a napközin kívüli rendezvényeken is irányadóak. A gyermekektől és szüleiktől elvárjuk, hogy napi tevékenységeik során olyan magaviseletet tanúsítsanak, amire az emberi méltóság, az egymás iránt mutatott tisztelet, felelősségérzet és megértés a jellemző.

I.                   ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

1.     – Az intézmény részét képezi a nemzeti nevelési rendszernek és szerves része az egyetem előtti oktatásnak.

2.     – a Nemzeti Nevelési és Tudományos Kutatási Minisztérium alárendeltje, a Hargita   Megyei Tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik, a Polgármesteri Hivatal fenntartásával.

3.     –az óvodai tevékenység az 1/2011-es Nemzeti Nevelésügyi törvény, a 2005-ös Óvodai oktatás rendszabályzata , az 53/2003-as, valamint 40-es számú Munkatörvénykönyv és az Óvodai oktató-nevelői munka programja -2008-, 49/2014-es SK Rendelet és ezek módosításai, valamint az 5115/2014-es, 5079/2016-os Belső rendszabályzat és az 132 /2019-es intézményi belső rendszabályzat alapján folyik.

4.      – A 1252/2012 Kormányrendelet, amely a korai nevelési szint módszertanát hagyja jóvá

 

II.                 AZ ÓVODAI NEVELÉS, TEVÉKENYSÉG CÉLKITŰZÉSEI:

1.-Az óvoda folytatja a család vagy bölcsőde nevelőmunkáját a maga eszközeivel: kialakítja a gyerekek ingergazdag környezetét, megszervezi tevékenységét, társas kapcsolatait, megalapozza az iskolai nevelést.

2.-Az óvoda biztosítja a gyerek személyiségének harmonikus, szabad fejlődését, figyelembe véve az egyéni szükségleteit, munkaütemét, kreatív kibontakozását.

3-A kötött és kötetlen formában szervezett játéktevékenység, a tapasztalati tevékenységek lehetővé teszik a gyerekek differenciált értelmi, érzelmi, testi, esztétikai és erkölcsi nevelését, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

 

III.              AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPELVEI:

1.- Tiszteljük a gyermeket, emberi méltóságát, biztosítjuk jogait-elsősorban a játékhoz, mint tevékenységi formához, módszerhez az óvás, szerető és gyöngéd gondoskodás, nevelés- fejlesztés, tanítás terén.

2.- A gyerek jogai:

-  joga van a játékhoz, a tárgyi feltételek használatához

-  joga van a neveléshez, tanításhoz, óváshoz, szeretethez és gyöngédséghez a felnőttek részéről

-  joga van az önkifejezéshez

-  az általa választott tevékenységeken történő részvételre

-  óvónő által felkínált tevékenységek kiválasztására

3.-A család- a szülő és az óvoda az óvónő, dajka kölcsönös bizalmának alapja a pedagógiai etika, illetve annak betartása.

4. A felnőttek magatartásának fő jellemzője a tolerancia, a gyermekek egyéni különbségeinek tiszteletben tartása, elfogadása.

 

IV.              SZERVEZÉSI SZEMPONTOK:

1. Megszervezése demokratikus szellemű a hozzáférhetőség elve alapján működik, függetlenül a szülők anyagi, szociális, faji, nemi, nemzetiségi, politikai és vallási hovatartozástól.

2. A Nardini Napközi Otthon 4 hosszított programú csoporttal működik, amelyekben 2,5-6/7 éves gyerekek nevelését, oktatását biztosítjuk. A csoportok vegyes életkorú csoportok, szervezésénél rendszerint létszámtól függően kerülnek az új gyerekek a csoportokba. A csoportok átlagban 25 gyermeket foglalnak magukba, kivételt képez a Szent Antal csoport, ahol 18 gyerek van.

3. Beiratkozás a következő tanévre a Tanfelügyelőség által meghatározott időben történik, a megüresedett helyekre tanév folyamán is. Beiratkozáskor előnyben részesítjük a testvéreket. A beiratkozást az igazgató végzi a gyerek szülője vagy törvényes fenntartó kérése alapján.

                 a. Beiratkozáshoz szükségesek:

                           - típus kérés

                           - a gyerek születési bizonyítvány másolata

                           - a szülők személyazonossági másolata

                           - a szülők munkaigazolása (esetenként)

                           - keresztelői levél

                  b. A gyerek nyilvántartásból való kiírása a következő  esetekben történik:

                             - két hét igazolatlan hiányzás esetén

                             - egy havi szülői hozzájárulás elmaradása esetén

                 c. A gyermek egy félévben 3 napot hiányozhat a szülő kérésére, minden más esetben orvosi igazolást kell, hogy hozzon, a Tanfelügyelőség procedúrája alapján, amellyel az óvodai látogatást kívánja szorgalmazni. Az óvónő rendszeresen tájékoztatja a szülőket a gyermek havi hiányzásának számáról, az igazgatóság pedig a Tanfelügyelőséget. Típusnyomtatványok az óvónőknél találhatóak.                                             

4. Az intézmény egy évben 60 napot szünetelhet, hivatalos ünnepeken és abban az esetben, ha a létszám 20 alá csökken vakációs időszakban.

  Rendkívüli esetben nyitva tart a Tanfelügyelőség jóváhagyásával, bizonyos napokon 13 óráig.

5. Napközi otthonunk naponta  9  órát tart nyitva: 5,45-tól 17:00 óráig, ebben az intervallumban a gyerekek rendelkezésére állunk. A gyermekeket 15:30  előtt indokolt esetben,  előzetes bejelentés alapján vigyék el.                 

Az adminisztratív személyzet és a didaktikai kisegítő személyzet munkaideje napi 8, 6 illetve 4 óra, feladataikat a munkaköri leírás alapján végzik, kötelességeiket a Munkatörvénykönyv, a Kollektív munkaszerződés és a Belső rendszabályzat szabályozza.

Dada: 5,45-17,00

          Konyhai személyzet: 7-13, 8-14

          Didaktikai kisegítő személyzet: 8-16

          Könyvelő: másodállásban, 0,5 normával, a munka ritmusának megfelelően

                                                            

          Kassza program:   minden hónap 1O-12 –ig fizethető

     

6.-Az intézmény a pénzügyi tevékenységet a Ferences Nővérek által, Nardini Alapítvány költségvetésből, állami költségvetésből, valamint, az étkeztetés költségeit az erre a célra begyűjtött szülői hozzájárulásból fedezi. Az élelmezéshez szükséges hozzájárulások kifizetése következő hó 12-ig történik. Hiányzások esetén nem számolunk díjat.

7.-A pihenő szabadságokat általában a vakációban, a vezetőtanács által jóváhagyott terv alapján töltik az alkalmazottak. Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében a vakációs feladatok újraosztását az igazgató végzi.

8.-A szülők kötelessége:

- a gyerek rendszeres óvodalátogatásának biztosítása (különös tekintettel nagycsoportban)

- a gyerek tisztaságának, ápoltságának biztosítása

- beteg gyerek nem hozható óvodába, saját és társai egészségének érdekében

- a gyerek esetleges krónikus betegségének kötelező bejelentése és az orvosi bizonylatok bemutatása, fertőző betegség esetén az intézmény értesítése

- a gyerek intézményből történő elvitelének bejelentése

- óvónőkkel való rendszeres kapcsolattartás

- elfogadni és befizetni a közösen megállapított szülői hozzájárulást

- a gyermek hiányzásának bejelentése, írásban közlése - félévente 3 hiányzás engedélyezett - más  esetben csak orvosi igazolást veszünk figyelembe

- írásban közölni, ha gyermeke egyedül érkezik a napközibe

- írásban közölni az elhelyezést, ha a szülők nem együtt nevelik a gyermeket

- problémájával köteles az óvónőhöz, igazgatóhoz, vezetőtanácshoz fordulni, az utóbbihoz írásos formában

- a szülő felel a gyermek által okozott esetleges anyagi károkért és köteles ezek anyagi megtérítésére

- az intézmény belső rendszabályzatának és napirendjének betartása a szülő által

- a szülő nem alkalmazhat pszichikai-, verbális- vagy fizikai agressziót az intézmény személyzetével szemben

- a szülő rendszeresen kövesse a csoport hirdetőtábláján tájékoztató jelleggel megjelenő információkat, egyéni problémák, javaslatok esetleges panaszok esetén, előzetes egyeztetés után vegye igénybe az óvónők fogadó óráját

 

V. IRÁNYÍTÁS

- Az intézmény működésének megszervezéséért és irányításáért az igazgató vezetésével a következő bizottságok felelnek:

                            - vezetőtanács

                            - nevelőtanács

                            - szülőbizottság

                            - minőségbiztosítás

Az óvoda szervezeti hierarchiáját az óvodairányítási-szervezeti sémája tartalmazza.

VI.   BIZTONSÁG

-kapus jelenléte 7-16.30-ig

-térfigyelő kamerák több ponton

 

1.Szolgálatos dada

Napirend:

- délelőtt: 5,45-13,45-óráig

- délután: 10-17 óráig

Feladatok:

-a gyermekek biztonságának felügyelete

 

2. Szolgálatos óvónő:

Napirend: 8-16 óráig

Feladata:

- a gyermekek biztonságának felügyelete

- a gyermekek átvétele a szolgálatos dadától érkezésko

- a gyermekek átadása a szolgálatos óvónőknek 16 órakor

- udvari tevékenységek alatt felügyeli az összes ott tartózkodó gyermeket

- bármilyen rendellenesség vagy probléma felvetődését közli az igazgatóval és/vagy az adminisztrációs személyzettel

- a szolgálatos füzetbe beírja a napra vonatkozó megjegyzéseit, aláírja

 

3. Információ közlés:

- bármilyen témában: Igazgató

- adminisztratív kérdésekben: Adminisztrációs személyzet

- oktató-nevelői témában (ha az igazgató nincs jelen): a szolgálatos óvónő, valamint a vezetőtanács óvónő tagjai naponta 8-16 óra közt

                                       

hullam